Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

V obci Mimo obce Pokuta
najviac o 6km/h najviac o 6km/h napomenutie
7 - 10km/h 7 - 15km/h 10 - 30€
11 - 15km/h 16 - 25km/h 35 - 40€
16 - 20km/h 26 - 30km/h 45 - 50€
21 - 25km/h 31 - 35km/h 100 - 150€
26 - 30km/h 36 - 40km/h 180 - 220€
31 - 35km/h 41 - 45km/h 250 - 280€
36 - 40km/h 46 - 50km/h 300 - 330€
41 - 45km/h 51 - 55km/h 350 - 370€
46 - 50km/h 56 - 60km/h 380 - 400€
51 - 55km/h 61 - 65km/h 500 - 600€
56 - 60km/h 66 - 70km/h 650 - 750€
o viac ako 60km/h o viac ako 70km/h 800€

Časté priestupky vodičov

Skratka "predložiť" = predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu.

Priestupok Pokuta
Porušenie zákazu vjazdu všetkých vozidiel (motorové vozidlo) 50€
Porušenie zákazu vjazdu všetkých vozidiel (nemotorové vozidlo) 20€
Porušenie značky "Zákaz predchádzania" 100€
Nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný príslušníkom Policajného zboru alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“ 100€
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30€ 10 - 30€
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 30 - 50€ 20€
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150€
Použitie vozidla, ktoré nevyhovuje zákonným podmienkam na prevádzkovanie v cestnej premávke 50€ 30 - 50€
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 30 - 50€
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty 0,48 a viac mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu, alebo iných návykových látok predložiť
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) predložiť
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30€
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 50€ 30 - 50€
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 50€ 30 - 50€
Používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 50€
Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky 50€ 30 - 50€
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 20 - 40€ 10 - 30€
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30€ 10 - 30€
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke 30 - 50€ 20 - 40€
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha 50€
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 50€
Jazda v protismernej časti cesty v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100€
Obmedzenie/Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 40/50€
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 50€
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní, pred odbočovaním a počas odbočovania 40€ 20 - 40€
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 30 - 50€
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 50€
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 50€
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150€
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na úroveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 10 - 20€
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na úroveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 50€ 30 - 50€
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 50€ 10 - 20€
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti mimo obce alebo na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky 50€ 30 - 50€
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30€ 10 - 30€
Jazda na diaľnici alebo rýchlostnej ceste s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km/h , v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km/h 30 - 50€
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 30€ 20 - 40€
Porušenie zákazu zastavenia a státia na miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky 50€ 30 - 50€
Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30€ 20 - 40€
Zastavenie a státie na diaľnici alebo rýchlostnej ceste inde ako na miestach označených ako parkovisko 50€
Použitie motorového vozidla kategórie M 1 a N 1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom (zimné pneumatiky) 50€ 30 - 50€
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100€
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 50€

Doškoľovací kurz

Ak vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky za posledných 12 mesiacov, tak orgán Policajného zboru vodičovi zadrží vodičský preukaz a nariadi mu podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu. Týka sa to porušení zákona, za ktoré mu bude uložená pokuta vo výške 60 € a viac.

Doškoľovací kurz sa skladá z teoretickej časti (12 x 45 min) a praktického výcviku (6 x 45 min). Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktorú sa výcvik vzťahuje.

Teoretický výcvik pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T pozostáva:

  • z predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacími predpismi (6 hod),
  • z teórie vedenia vozidla (2 hod),
  • zo zásad bezpečnej jazdy (2 hod),
  • z problematiky dopravnej nehodovosti (2 hod).

Praktický výcvik: jazda v premávke (6 hod).

Praktická časť, teda jazda na vozidle, sa vykonáva na vozidlách najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušníka dopravného inšpektorátu.

zdroj: Ministerstvo Vnútra SR Aktualizované 11.1.2019