Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Historia vozidla
Kontakt
Registrácia

Všeobecné Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľ služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ Erik Pӧhm, Mariánske Námestie 270/33, 044 25 Medzev, IČO: 45927979, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 830-15082 (ďalej len "poskytovateľ služby") a používateľ web stránky www.soferuj.sk, ktorej predmetom je poskytovanie informácií o autoškolách, poskytovanie možností kúpi testov a kurzov a rovnako poskytovanie možnosti autoškolám sa na stránke prezentovať (ďalej len „internetová stránka“)

Kontaktné údaje poskytovateľa služby :
Erik Pӧhm, Mariánske Námestie 270/33, 044 25 Medzev, IČO: 45927979, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie, číslo živnostenského registra: 830-15082

DIČ: 1083158285

IČ DPH:
Prevádzka: Mariánske Námestie 270/33, 044 25 Medzev
Telefón: +421 951 025 308
Email: erik@soferuj.sk

Instagramové konto: https://www.instagram.com/soferuj

Facebookova stránka: https://www.facebook.com/soferuj.sk

Twitter stránka: https://twitter.com/soferuj

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),

Vrátna 3, P.O.BOX A-35, 040 65 Košice
tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55, ke@soi.sk
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, že poskytovateľ služby a používateľ služby uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služieb , v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej používateľ služby nadobúda služba alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy o službe , ak je služba poskytovateľ služby m alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Internetovou stránku sa rozumie web stránka, ktorá je registrovaná pod doménou: www.soferuj.sk (ďalej len „Internetová stránka“)

1.4. Návštevníkom sa rozumie každý, kto navštívi internetovú stránku.

1.5. Registrovaný používateľ môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktoré sa môžu zaregistrovať na internetovej stránke bez obmedzenia za predpokladu, že budú dodržiavať a budú sa riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Používateľ si môže vybrať medzi dvomi profilmi na registráciu a to medzi profilom používateľa alebo profilom autoškola. (ďalej len „Registrovaný používateľ“)

1.6. Službou sa rozumie informovanie návštevníka stránky o zozname autoškôl a ich poskytovaných službách a poskytnúť informácie a odporúčania pre návštevníkov, ktorí majú záujem o získanie vodičského oprávnenia. Registrovaný používatelia naviac získavajú možnosť informovať sa o aktuálnych novinkách v tejto oblasti a možnosť prístupu k obsahu, ktorý nezaregistrovanému návštevníkovi nie je prístupný (napr. testy a pod.). (ďalej len „Služba“)

1.7. V prípade, že poskytovateľ služby nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si používateľ služby uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Účel stránky a informovanie používateľa služby

2.1 Účelom stránky je poskytovateľ používateľom informácie o zozname autoškôl a o ich poskytovaných službách. Slúži rovnako pre autoškoly, ktoré sa na stráne môžu zaregistrovať a prezentovať svoju autoškolu.

2.2 Registrované autoškoly pod profilom autoškola získajú správu nad svojim profilom, kde si môžu upravovať svoje údaje, písať reakcie na hodnotenia používateľov, vedia požiadať o svoje vymazanie zo zoznamu autoškôl a rovnako vedia pridávať svoje kurzy.

2.3 Registrovaný používateľ pod profilom používateľ si môže viesť vlastné štatistiky, sledovať históriu svojich testov, hodnotiť autoškoly a rovnako má právo hocikedy zmazať svoj účet.

2.4 Neregistrovaný používateľ môže robiť testy a čítať články, ktoré sú mu sprístupnené.

2.5 Poskytovateľ služby jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky používateľa služby o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 • o hlavných vlastnostiach služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a služby informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o obchodnom mene a sídle poskytovateľa služby informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o telefónnom čísle poskytovateľa služby a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt používateľa služby s poskytovateľ služby m, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o adrese poskytovateľa služby , na ktorej môže používateľ služby uplatniť reklamáciu služby podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o celkovej cene služby vrátane všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že používateľ služby ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ služby zaväzuje dodať služba o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov používateľa služby informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o informácii o práve používateľa služby odstúpiť od zmluvy o službe , o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ; poskytovateľ služby zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby
 • o informácii, že ak používateľ služby odstúpi od zmluvy o službe , bude znášať náklady spojené s vrátením služby predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb aj náklady na vrátenie služby , ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o povinnosti používateľa služby uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak používateľ služby odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o okolnostiach, za ktorých používateľ služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o poučení o zodpovednosti poskytovateľa služby za vady služby podľa úst. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľ služby zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju používateľ služby písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby ,
 • o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa služby a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa služby .

2.6 Ak poskytovateľ služby nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.5. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie služby podľa bodu 2.5. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, používateľ služby nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Funkcie stránky

3.1 Funkcia Hodnotenia slúži na hodnotenie registrovaných autoškôl registrovanými používateľmi. Pre zachovanie transparentnosti vie jeden užívateľ pridať len jedno hodnotenie v jednej autoškole, autoškoly nemôžu písať hodnotenia iným autoškolám.

3.2 Poskytovateľ služby upozorňuje registrovaných používateľov, aby ich hodnotenia boli založené na vlastnej skúsenosti hodnotenej autoškoly. Registrovaný používateľ pridaním svojho hodnotenia priamo potvrdzuje, že sa zúčastnil kurzu autoškoly, prípadne iným spôsobom bol prítomný na edukácií predmetnej autoškoly. V prípade, že sa zistí, že užívateľ v predmetnom hodnotení nevychádzal z vlastnej skúsenosti si poskytovateľ služby vyhradzuje právo takémuto užívateľovi zablokovať účet.

3.3 Poskytovateľ služby upozorňuje registrovaných používateľov aby ich hodnotenia:

 • boli pravdivé a v prípade kritiky konštruktívne,
 • neobsahovali neslušné, vulgárne, urážlivé, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo inak zjavne osočujúce vyjadrenia,
 • neobsahovali reklamu tovarov a služieb alebo propagovať záujmy hodnotiaceho registrovaného užívateľa alebo tretej strany,

3.4 Celkové hodnotenie sa autoškole vypočíta a zobrazí len v prípade, že má dve a viac hodnotení.

3.5 Funkcia stránky „Požiadať autoškolu o upravenie ďalších údajov“, ktorá slúži na získavanie informácií od neregistrovaných užívateľov, ktorý majú záujem o pozmenenie údajov o autoškole. Poskytovateľ služby sa vie na základe týchto informácií ozvať autoškole, aby zosúladila svoje údaje so skutočnosťou.

3.6 Funkcia TOP LIST, je funkcia ktorá slúži na zobrazenie zoznamu 10 najlepších používateľov v testovaní. Tento zoznam je viditeľný pre všetkých.

3.7 Funkcia ŠTATISTIKA, slúži registrovaným používateľom k vedení štatistiky ohľadne ich testovania. Zobrazuje sa tu počet urobených testov, časové obdobie spravenia testov, najviac opakujúce sa chybné odpovede na otázky a iné.

3.8 Funkcia DOBRE VEDIEŤ , obsahuje náučné články, ktoré sa pravidelne aktualizujú. Pri každom článku je zobrazený dátum poslednej aktualizácie. Niektoré články môžu byť už neaktuálne, ale sú zobrazené na stránke z dôvodu ich účinnosti v určitom období. Slúžia napríklad z dôvodu spätného pozretia určitých právnych noriem prípadne iných predpisov.

3.9 Funkcia KURZY, slúži pre profil autoškola, kde bude autoškola oprávnená vytvárať kurzy a overený užívatelia sa budú môcť na tieto kurzy prihlásiť.

4. Cena za používanie služieb

4.1. Používanie služieb internetovej stránky je bezplatné.

4.2. Používatelia sú oprávnený požiadať poskytovateľa služieb na zverejnenie ich reklamy na stránke. Táto služba bude spoplatnená na základe vzájomnej dohody.

4.3. Kurzy, ktoré budú vytvárať autoškoly budú spoplatnené paušálnym poplatkom na základe podmienok, ktoré si dohodne poskytovateľ služby s autoškolou.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

5.3. Návštevník, používateľ a registrovaný používateľ sa zaväzuje že nebude navštevovať, monitorovať, reprodukovať, odovzdávať, zverejňovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať alebo kopírovať akýkoľvek obsah alebo informácie z Webu pomocou akéhokoľvek robota, spider softvéru, scraper softvéru alebo iného automatizovaného prostriedku alebo manuálneho procesu na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa služby;

5.4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi služby uzavretím zmluvy o službe .

5.6. Používateľ služby bude pred registráciou vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5.7. Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť 5.6.2021 . Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky pravidelne aktualizovať s tým, že vždy uvedie dátum aktualizácie.