Šoféruj.sk
Domov
Autoškoly
Testy
Dobre vedieť
Kontakt
Registrácia

Všeobecné podmienky internetovej stránky a prevádzkový poriadok

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 • 1.1 Prevádzkovateľom (ďalej „prevádzkovateľ“) stránky www.soferuj.sk (ďalej len „stránka“) je Erik Pöhm, Mariánske Námestie 270/33 04425 Medzev, IČO: 45927979, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie, číslo živnostenského registra: 830-15082.
 • 1.2 Registráciu na stránke môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými podmienkami a prevádzkovým poriadkom (ďalej len „podmienkami“). Pri registrovaní na stránke má registrujúca sa osoba možnosť vybrať profil, pod ktorým bude na stránke vystupovať ako „používateľ“ (fyzická osoba) alebo ako „autoškola“ (podnikateľský subjekt).
 • 1.3 Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).
 • 1.4 Registrovanou osobou v elektronickom systéme stránky sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

Článok II. - Účel stránky, zodpovednosť za obsah a škodu

 • 2.1 Účelom stránky je informovať návštevníka o zozname autoškôl a ich poskytovaných službách a poskytnúť informácie a odporúčania pre návštevníkov, ktorí majú záujem o získanie vodičského oprávnenia. Registrovaní používatelia naviac získavajú možnosť informovania o aktuálnych novinkách v tejto oblasti a možnosť prístupu k obsahu, ktorý nezaregistrovanému návštevníkovi nie je prístupný (napr. testy a pod.).
 • 2.2 Žiadny obsah stránky nie je možné chápať ako ponuku, výzvu alebo podnet ku kúpe služieb zo strany prevádzkovateľa.
 • 2.3 Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť obsah a úplnosť informácií a ponúkaných služieb tretích strán.
 • 2.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú:
  • - obsahom prenášaných informácií a údajov,
  • - v dôsledku nedovoleného alebo nesprávneho používania stránky zo strany návštevníka,
  • - zneužitím prihlásenia do systému prevádzkovateľa stránky neoprávnenou osobou, ktorej totožnosť poskytovateľ nemá možnosť overiť,
  • - v dôsledku účinkov Vyššej moci.
 • 2.5 Návštevník zodpovedá za škodu, ktorú poskytovateľovi spôsobil porušením autorských práv poskytovateľa, neoprávneným používaním alebo neoprávneným zásahom do stránky poskytovateľa.
 • 2.6 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za dočasnú nefunkčnosť celej alebo niektorých častí stránky, čiastočný alebo dočasný výpadok internetového spojenia. V prípade neoprávneného zásahu do stránky si poskytovateľ vyhradzuje právo obsah stránky zablokovať a prerušiť poskytovanie služieb.

Článok III. - Ochrana osobných údajov

 • 3.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.
 • 3.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.
 • 3.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou prevádzkovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.
 • 3.4 Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).
 • 3.5 Ak návštevník stránky pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 • 3.6 Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi poštou alebo e-mailom.
 • 3.7 Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a prevádzkovateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ stránky spracúva, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.
 • 3.8 Prevádzkovateľ pre skvalitnenie svojich služieb na stránke využíva súbory cookies. Súbory sú používané pre zapamätanie prihláseného používateľa a jeho nastavenia, ako aj pre štatistické účely, pre získavanie prehľadu o využívaní a návštevnosti stránky tak, aby tak zvýšili komfort používania používateľa. Údaje cookies nie sú používané pre marketingové účely prevádzkovateľa stránky. Kontrolu používania a podrobnosti o súboroch cookies odporúčame pozrieť na stránke www.aboutcookies.org. Všetky uložené údaje súborov cookies v počítači používateľa je možné z používateľského počítača zmazať a používateľ môže taktiež používaniu týchto údajov zabrániť zakázaním ukladania týchto údajov.
 • 3.9 Odporúčame návštevníkom stránky, aby si vo vlastnom záujme prečítali informácie o spracovaní a používaní súborov cookies tretích strán, ktoré využívajú súbory cookies, na ktorých údaje prevádzkovateľ stránky nemá dosah. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak návštevník stránky súbory cookies nechce používať, môže ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Odmietnutím používania súborov cookies, sú základné funkcie pre používanie stránky, registrácia na stránke prevádzkovateľa naďalej prístupné, avšak niektoré funkcie webovej stránky prevádzkovateľa, ktoré využívajú ako sprostredkovateľa/dodávateľa tretiu stranu (napríklad video vložené zo služby YouTube, Facebook, reklama prostredníctvom služby Google AdSense a pod.), nemusia správne fungovať. Tento obsah alebo prepojenia, či akýkoľvek iný obsah od dodávateľov tretích strán, môžu obsahovať súbory cookies tretej strany. Pokiaľ návštevník stránky takéto zablokovanie chce vykonať, môže zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Pre viac informácií odporúčame využiť nápovedu toho internetového prehliadača, ktorý návštevník stránky používa.

Článok IV. - Záverečné ustanovenia

 • 4.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto podmienky prevádzkovateľa bez upozornenia registrovanej osoby.
 • 4.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.soferuj.sk.
 • 4.3 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú také ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedajú zámeru neplatného ustanovenia.
 • 4.4 Inak neupravené vzťahy v týchto podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií, a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 • 4.5 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 5. mája 2018.

PREVÁDZKOVATEĽ:

 • Erik Pöhm, Mariánske Námestie 270/33 04425 Medzev, IČO: 45927979, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Košice-okolie, číslo živnostenského registra: 830-15082.
 • Kontaktné údaje:
 • Mobil: +421 944 700 567
 • E-mail: erik@soferuj.sk